Contabilitate

Documente necesare privind inregistrarea unui SRL-D la ONRC

06/12/2017

In vederea inregistrarii in registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii societatii cu raspundere limitata – debutant (SRL-D) sunt necesare urmatoarele documente:

Operatiuni prealabile:

 • Cererea de verificare disponibilitate si/sau rezervare firma (original) – formular, completata cu 3 denumiri, detalii, in ordinea preferintelor, respectiv de verificare disponibilitate si/sau rezervare emblema.

Inregistrare:

 • Cererea de inregistrare (original) – formular;
 • Anexa 1 privind inregistrarea fiscala – formular;
 • Declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte ca persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip (model 2 – original);
 • Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original);
 • Daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (original);
 • Actul constitutiv (original) – detalii (Modele acte constitutive: SRL asociat unic, SRL mai multi asociati);
 • Documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social (copie) – detalii;
 • Cererea adresata ANAF in vederea obtinerii certificatului emis de administratia financiara competenta, care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document pentru instrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit – formular;
 • Declaratia pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, in cazul in care, din certificatul emis potrivit pct. 8, rezulta ca sunt deja inregistrate la administratia financiara alte documente care atesta instrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social – detalii;
 • Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social (copii) – detalii;
 • Actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire; in cazul in care printre acestea se afla si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate);
 • Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original) – detalii;
 • Declaratiile date pe propria raspundere de catre fondatori, din care sa rezulte ca, anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar sau asociat in cadrul unei intreprinderi constituite in spatiul economic european (original) – formular;
 • Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);
 • Specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii (original) – detalii;

Daca este cazul:

 • avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
 • avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie);
 • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).

MVA Audit   |    Inca din 2003 suntem alaturi de clientii nostri, sprijinindu-i in drumul lor catre succesul mult visat. Experienta, profesionalismul si transparenta in lucru sunt atuurile noastre cele mai puternice, alaturi de cel mai bun raport calitate – pret.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.